Wat doet Stichting de Feniks

Stichting de Feniks heeft als doel het:

  • Ondersteunen van initiatieven die van betekenis zijn in het herstel van burgers van alle leeftijden, met psychosociale, psychische en mulitiproblematiek waaronder intergenerationele armoede, die tussen wal en schip zijn geraakt of dreigen te raken.
  • Stimuleren van initiatieven die zich richten op het organiseren en stimuleren van burgerkracht en participatie in gezonde steunsystemen
  • Geven van voorlichting en het faciliteren van kennisoverdracht die is opgedaan door herstelondersteunende initiatieven.
  • Ondersteuning bieden aan burgers die vanwege een leerbeperking of andere sociale omstandigheden buiten de maatschappij en/ of arbeidsmarkt dreigen te raken op te leiden en ondersteuning te bieden, om zodoende meer kansen voor deze doelgroep te creëren.
  • Het bevorderen van participatie en deelname aan het sociale verkeer, alsmede stigmatisering tegengaan en werken aan positieve beeldvorming van deze voorgenoemde aandachtsgroepen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Tot september 2018 deden we dit onder andere ook door middel van het bieden van dagbesteding en leerwerktrajecten op een eigen locatie. Dat project is gestopt. Niet zonder succes want veel van de deelnemers hebben hier voorzichtige eerste stappen in herstel gezet en sommigen zijn ondersteund om vanuit een isolement naar betaald werk te komen.

ANBI

Stichting de Feniks heeft per 01-01-2015 een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).
Met deze ANBI status kan iedere persoon en ieder bedrijf dat een donatie doet aan de stichting, in geld of goederen, dat aftrekken voor de belasting. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het gaat om belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave-regeling voor de energiebelasting. Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaalt te worden over schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Dit maakt het fiscaal aantrekkelijker de stichting financieel te ondersteunen.
Een ANBI is in het kader van de transparantie verplicht de jaarrekeningen openbaar te publiceren.
Voor meer informatie belt u met 06-10385593 of stuurt u een mailtje naar info@stichtingdefeniks.nl
Like onze Facebookpagina en blijf voortdurend op de hoogte onze activiteiten.
Share